جایگاه یابی برند هتل های پنج ستاره از دیدگاه آژانس های مسافرتی

در محیط رقابتی کنونی، شناخت جایگاه برند برای هر شرکتی امری ضروری است. با توجه به تمایل بالای مدیران هتل‌ها به افزایش سودآوری از راه جذب مشتریان صنعتی-تجاری خود، لازم است هتل‌ها برای تقویت جایگاه خود نزد این دسته از مشتریان خود، عوامل مربوطه را مدّنظر قرار دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین جایگاه رقابتی هتل‌های پنج‌ستاره شهر مشهد نسبت به یکدیگر با توجه به نگرش و ادراکات مدیران آژانس‌های مسافرتی، به‌عنوان مشتریان صنعتی-تجاری آنهاست. مدیران آژانس‌های مسافرتی تهران که به‌طور مستقیم خدمات سفر به شهر مشهد با اقامت در هتل‌های پنج‌ستاره را ارائه می‌دهند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه 228 نفر تخمین زده شد. در پژوهش حاضر از «نمونه‌گیری خوشه‌ای (گروهی)» استفاده شده است. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel، و آزمون تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شد. نقشه‌های رادار مربوطه نیز با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Excel ترسیم شد. با توجه به نقشه‌های رادار حاصل شده و نتایج آزمون‌های انجام شده، متغیرهای «هسته اصلی محصول»، «خدمات تسهیل‌کننده» و «خدمات فزاینده» به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده جایگاه برند هتل‌ها شناسایی شدند. بر اساس این متغیرها، پنج هتل مورد مطالعه بشدت با یکدیگر در حال رقابتند. به‌طورکلی، دو هتل را می‌توان در یک دسته قرار داد. سه هتل دیگر نیز رقبای مستقیم هم هستند. در پایان، به‌منظور بهبود جایگاه برند هتل‌های مورد مطالعه، پیشنهادهایی ارائه شده است.