تحلیل تاثیر مولفه های حسی بر رضایت و نیات رفتاری گردشگران خارجی

نقش اقامتگاه های گردشگری در توسعه گردشگری گردشگری بخش عمده ای از اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد و یکی از بزرگ ترین صنایع جهان به حساب میآید. از مهم ترین عواملی که میتواند موجب رشد و توسعه ی گردشگری بین المللی و داخلی شود اقامتگاه ها و هتل ها جهت اسکان مسافرین میباشد. استفاده از بازاریابی نوین در این راه میتواند کمک شایانی به پیشرفت و توسعه ی صنعت هتل داری کند.

بازاریابی حسی نوعی از بازاریابی است که نقش به سزایی در رضایت مشتریان دارد زیرا راه دستیابی به موفقیت را تا حد زیادی از میان احساسات و عواطف میداند، مسیری که در آن بسیاری از مشتریان از ارزیابی صرف ویژگیها و خصوصیات کاربردی محصول پا را فراتر نهاده و میخواهند به محصول به عنوان یک تجربه بنگرند. این پژوهش به دنبال تعیین تاثیر بازاریابی حسی و مولفه های آن در بهبود رضایت مشتریان هتل ها است .

در این مقاله ابتدا زیر مولفه های بازاریابی حسی شناسایی شده و سپس به کمک پرسشنامه ای محقق ساخته ، میزان رضایت گردشگران از هریک از مولفه های حسی در هتل های مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفته است . سپس تاثیر بازاریابی حسی در بهبود رضایت مشتریان هتل ها بررسی شده است . جامعه ی آماری در پژوهش حاضر کلیه هتل های چهار و پنج ستاره ی شهر اصفهان هستند، حجم نمونه نیز به روش کوکران ١٢٠ نفر به دست آمده است .

در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و تعیین تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آمار استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شده است . نرم افزار کامپیوتری مورد استفاده نیز ٢٠ SPSS و ٢٠ Amos بوده است . یافته ها حاکی از این موضوع بود که متناسب بودن ویژگی هتل های مورد مطالعه با ذائقه ی حسی گردشگر تاثیر مستقیمی بر رضایت وی دارد و رضایت گردشگر خود بر نیات رفتاری گردشگر و بازگشت مجدد وی به هتل تاثیرگذار است .