Project Description

کتابخانه و فضای کار در هتل اصفهان

بسیاری از هتل‌ها به ویژه هتل‌هایی که بیشتر در سفرهای کاری میزبان صاحبان کسب و کار می‌شوند، کتابخانه‌های مجهزی دارند. خیلی از هتل‌ها برای کسانی که برای پژوهش یا شرکت در دوره آموزشی سفر کرده‌اند و در آن هتل می‌مانند فضای ویژه‌ کار و مطالعه در نظر گرفته‌اند که مهمانان آنجا می‌توانند در سکوت و آرامش کار و مطالعه کنند.